top of page

पुस्तके

SCP संसाधने

पास्टर, चर्च प्लांटर, कम्युनिकेटर, मिशनरी, मिक्सोलॉजिस्ट आणि लेखक ड्वाइट स्मिथ यांनी पूर्ण आयुष्य जगले आहे.  परंतु त्यांच्या सेवाकाळात जी ठळक संकल्पना आकाराला आली ती म्हणजे संपृक्तता चर्च लावणी.  आज अनेक मिशनरी आणि मंत्रालये ही संकल्पना स्वीकारत आहेत.  पण संपृक्तता मंडळी लावणी म्हणजे नेमके काय आणि ते कुठून आले?  ही पुस्तके या मिशनवर देवाच्या सहकार्याने त्याच्या जीवनातील संकल्पना आणि विश्वास उघडतात.

पुस्तके

SCP संसाधने

पास्टर, चर्च प्लांटर, कम्युनिकेटर, मिशनरी, मिक्सोलॉजिस्ट आणि लेखक ड्वाइट स्मिथ यांनी पूर्ण आयुष्य जगले आहे.  परंतु त्यांच्या सेवाकाळात जी ठळक संकल्पना आकाराला आली ती म्हणजे संपृक्तता चर्च लावणी.  आज अनेक मिशनरी आणि मंत्रालये ही संकल्पना स्वीकारत आहेत.  पण संपृक्तता मंडळी लावणी म्हणजे नेमके काय आणि ते कुठून आले?  ही पुस्तके या मिशनवर देवाच्या सहकार्याने त्याच्या जीवनातील संकल्पना आणि विश्वास उघडतात.

Six Keys to Maturing Your Faith

पुस्तके

SCP संसाधने

पास्टर, चर्च प्लांटर, कम्युनिकेटर, मिशनरी, मिक्सोलॉजिस्ट आणि लेखक ड्वाइट स्मिथ यांनी पूर्ण आयुष्य जगले आहे.  परंतु त्यांच्या सेवाकाळात जी ठळक संकल्पना आकाराला आली ती म्हणजे संपृक्तता चर्च लावणी.  आज अनेक मिशनरी आणि मंत्रालये ही संकल्पना स्वीकारत आहेत.  पण संपृक्तता मंडळी लावणी म्हणजे नेमके काय आणि ते कुठून आले?  ही पुस्तके या मिशनवर देवाच्या सहकार्याने त्याच्या जीवनातील संकल्पना आणि विश्वास उघडतात.

For additional resources in English, 

आमचा डीएनए

आमचे ध्येय आहे की प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि बालकाला, आमच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाला पाहण्याची, ऐकण्याची आणि प्रतिसाद देण्याची वारंवार संधी देणे.

renovation_book_by_dwight_smith

आमचा डीएनए

आमचे ध्येय आहे की प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि बालकाला, आमच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाला पाहण्याची, ऐकण्याची आणि प्रतिसाद देण्याची वारंवार संधी देणे.

the_journey_saturation_church_planting_international
crowded_street_in_india_people_walking
bottom of page